View RSS Feed

All Blog Entries

 1. ROMAN URDU QURAN [Surah Nissah] 1-30

  (Sura-Nissa Madina mai Nazil hui, is mai aikso-cheyattar (176) Aayatain hain)

  04.01 Aey logo apney perwerdigar say daro jiss ney tumhen aik jaan say peda kiya aur ussi say uss ki biwi ko peda ker kay unn dono say boht say mard aur aurten phela den uss Allah say daro jiss kay naam per aik doosray say maangtay ho aur rishtay naatay toryney say bhi bacho be-shak Allah Taalaa tum per nigehbaan hai.

  04.02 Aur yateemon ko unn kay maal dey do aur pak aur halal cheez kay badlay
  ...
  Categories
  Uncategorized
 2. ROMAN URDU QURAN [Surah Al-Imraan] 166-End

  03.166 Aur tumhen jo kuch uss din phoncha jiss din do jamaton mein mudd bher hui thi woh sab Allah kay hukum say tha aur iss liye kay Allah Taalaa eman walon ko zahiri tor per jaan ley.

  03.167 Aur munafiqon bhi maloom kerley jin say kaha gaya kay aao Allah ki raah mein jihad kero ya kafiron ko hatao to woh kehney lagay kay agar hum laraee jantay hotay to zaroor sath detay woh uss din ba nisbat eman kay kufur say boht qarib thay apney mun say woh baaten banatay hain jo inn kay dilon
  ...
  Categories
  Uncategorized
 3. ROMAN URDU QURAN [Surah Al-Imraan] 131-165

  03.131 Aur uss aag say daro jo kafiron kay liye tayyar ki gaee hai.

  03.132 Aur Allah aur uss kay rasool ki farmanbardari kero takay tum per raham kiya jaye.

  03.133 Aur apney rab ki bakshish ki taraf aur uss jannat ki taraf doro jiss ka araz aasamanon aur zamin kay barabar hai jo perhezgaron kay liye tayyar ki gaee hai.

  03.134 Jo log aasani mein aur sakhti kay moqay per bhi Allah kay rastay mein kharach kertay hain gussa peenay walay aur logon say dar guzar
  ...
  Categories
  Uncategorized
 4. ROMAN URDU QURAN [Surah Al-Imraan] 91-130

  03.91 Haan jo log kufur keren aur martay dum tak kafir rahen unn mein agar koi zamin bhar sona go fidiye mein hi ho to bhi hergiz qabool na kiya jayega yehi log hain jin kay liye takleef denay wala azab hai aur jin ka koi madadgar nahi.

  03.92 Jab tak tum apni pasandeedah cheez say Allah Taalaa ki raah mein kharach na kero gay hergiz bhalaee na pao gay aur tum jo kharach kero ussay Allah Taalaa bakhoobi janta hai.

  03.93 Toraat kay nuzool say pehlay (hazrat) yaqoob (alh-e-salam)
  ...
  Categories
  Uncategorized
 5. ROMAN URDU QURAN [Surah Al-Imraan] 45-90

  03.46 Woh logon say apney gehwaray mein baaten keray ga aur adher umar mein bhi aur woh nek logon mein say hoga.

  03.47 Kehney lagin ilahee mujhay larka kaisay hoga? Halankay mujhay to kissi insan ney haath bhi nahi lagaya farishtay ney kaha issi tarah Allah Taalaa jo chahaye peda kerta hai jab kabhi woh kissi kaam ko kerna chahata hai to sirf yeh keh deta hai kay ho ja! To woh ho jata hai.

  03.48 Allah Taalaa ussay likhna aur hikmat aur toraat aur injeel sikhaya ga.
  ...
  Categories
  Uncategorized
Page 51 of 91 FirstFirst ... 41495051525361 ... LastLast
 
 
Copyright © 2000 - 2008, YourSiteForums.com. All Rights Reserved.
No Duplication Permitted! CompleteVB skins shared by PreSofts.Com
CompleteVB skins shared by PreSofts.Com